DOLOKORN

Hnojivo je určeno především pro půdy s hodnotou pH do 6,7. Aplikací odpovídajících dávek dosytí hladinu hořčíku na požadovanou úroveň. Hnojivo je možno použít i pro výrobu směsí hnojiv. U jednoletých kultur použití pro předseťové hnojení hořčíkem a vápníkem, v dostatečně vysokých dávkách i jako vápnění.


Základní informace

Granulované hořečnato-vápenaté hnojivo pro dodání Mg a Ca a úpravu půdní reakce (pH).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: směs uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého CaCO3.MgCO3

Vlastnost Hodnota
CaCO3 + MgCO3 v %ve vysušeném vzorku min. 90,0
MgCO3 v % ve vysušeném vzorku min. 30,0
Přepočtená bazická účinnost jako CaO v % min. 53,0
Částice od 1 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 1,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků

Hnojivo splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg vysušeného vzorku: kadmium 1,5; chrom 50; olovo 30; arsen 10; rtuť 0,5.

  • kadmium 1,5 mg / kg,
  • olovo 30 mg / kg,
  • rtuť 0,5 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je určeno především pro půdy s hodnotou pH do 6,7. Aplikací odpovídajících dávek dosytí hladinu hořčíku na požadovanou úroveň. Hnojivo je možno použít i pro výrobu směsí hnojiv. U jednoletých kultur použití pro předseťové hnojení hořčíkem a vápníkem, v dostatečně vysokých dávkách i jako vápnění.

U víceletých kultur možnost hnojení předzásobně. V sadech a chmelnicích pro každoroční aplikaci. Hnojivo nelze rozpouštět ve vodě a aplikovat na list a není určeno pro odstranění akutního deficitu Mg!

Doporučené dávkování

Hnojení hořčíkem podle půdních rozborů doporučenými dávkami dle normativů. Pokud výsledky AZP udávají pro určitý pozemek kategorii zásobenosti dobrou, hnojíme dávkou, která nahradí odběr plodiny. Tyto dávky činí orientačně:

Kultura Dávka v kg/ha
obiloviny 200 - 300
ozimá řepka 200 - 300
cukrovka 250 - 400
jetel, vojtěška 250 - 400
zelenina 300 - 400
kukuřice na siláž 200 - 300

V kategorii zásobenosti vyhovující zvýšíme dávky asi 1,5 krát, v kategorii nízké zásobenosti až 2 krát. Pro účely vápnění vycházíme z půdního druhu a hodnoty pH (roční dávky vápnění):

 
Orná půda:
Druh půdy pH Dávka v t/ha
lehká 4-6 - 5,0 1,5
lehká 5,1 - 5,5 1,0
lehká 5,6 - 5,7 0,5
střední 5,1 - 5,5 1,2
střední 5,6 - 6,0 0,7
střední 6,1 - 6,5 0,4
těžká 5,1 - 5,5 1,5
těžká 5,6 - 6,0 1,0
těžká 6,1 - 6,5 0,5
Travní porost:
Druh půdy pH Dávka v t/ha
lehká < 4,5 1,0
lehká 4,6 - 5,0 0,5
lehká    
střední < 4,5 1,3
střední 4,6 - 5,0 1,0
střední 5,1 - 5,6 0,5
těžká < 4,5 1,5
těžká 4,6 - 5,0 1,3
těžká 5,1 - 5,5 0,7
 

Aplikace

Odstředivými (talířovými) rozmetadly jako ostatní granulovaná hnojiva.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Hnojivo není ani žíravinou ani jedem ve smyslu předpisů o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. Je upraveno do bezprašné formy, na pracovištích je však nutno technickým opatřením zabezpečit takové podmínky, aby nebyla překročena nejvyšší přípustná koncentrace pro prach 10 mg/m3 (hodnota doporučená). Při práci je nutné používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle, ochranný oděv). Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Je nutné dodržovat osobní hygienu a po práci omýt ruce teplou vodou a ošetřit reparačním krémem.

Pokyny pro první pomoc

  • Při zasažení očí: vyplachovat oba spojivkové vaky velkým množstvím vody po dobu alespoň 10 minut. Po důkladném vypláchnutí je možno vyplachovat borovou vodou nebo Ophtalem.
  • Při zasažení kůže: opláchnout dostatečným množstvím vody, důkladně bez mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem.
  • Při nadýchání: přerušit práci a přemístit postiženého na čerstvý vzduch, vypláchnout oči, ústa i nosní dutinu vodou.
  • Při požití: vypít větší množství pitné vody a vyhledat lékařské ošetření.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a vždy při zasažení očí vyhledat lékaře.

Skladování a doprava

Dolokorn se dodává volně ložený. Volně ložený musí být skladován v suchých skladech na hnojiva. Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑