Síran amonný roztok

Používá se ke hnojení travních porostů, polních plodin, ovocných stromů a zeleniny. Hnojení se provádí podle “Komplexní metodiky výživy rostlin” s tím, že toto hnojivo se ve svých účincích vyrovná ostatním obdobným dusíkatým hnojivům obsahujícím amonný nebo amoniakální dusík


Základní informace

Dodává se ve formě 30 % vodného roztoku žlutého až světlehnědého zabarvení se slabým zápachem po čpavku.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: (NH4)2SO4.H20

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % min. 5,5
pH 6,0 - 8,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (vmgna kg hnojiva):

  • kadmium 1 mg / kg,
  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Používá se ke hnojení travních porostů, polních plodin, ovocných stromů a zeleniny. Hnojení se provádí podle “Komplexní metodiky výživy rostlin” s tím, že toto hnojivo se ve svých účincích vyrovná ostatním obdobným dusíkatým hnojivům obsahujícím amonný nebo amoniakální dusík. Síran amonný ve formě 30 % vodného roztoku je velmi vhodným hnojivem k aplikaci na slámu a jiné posklizňové zbytky s širokým poměrem C:N před jejich zapravením do půdy.

Konkrétní množství je nezbytné přizpůsobit daným půdně klimatickým podmínkám, obsahu N v půdě a výživnému stavu rostlin. Doporučuje se dávkování v rozmezí do 120 kg N na 1 ha. Síran amonný je chemicky a fyziologicky kyselé hnojivo, a proto není vhodný pro lehčí půdy s nižší pufrovací schopností a pro kyselé půdy. Při jeho vyšších dávkách a opakovaném používání je nezbytné pravidelné vápnění. Roztok síranu amonného se aplikuje postřikovači určenými i pro postřik kapalných hnojiv.

Nejsou vhodná zařízení se součástmi z barevných kovů (s výjimkou hliníku). Není vhodná antikorozní ochrana pozinkováním. Doporučuje se postřik víceotvorovými tryskami nebo štěrbinovými při pracovním tlaku do 250 kPa. Po ukončené práci je vhodné postřikovač i rozvodové potrubí propláchnout vodou.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Symbol nebezpečnosti: Dráždivý

Symbol nebezpečnosti: Dráždivý

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv (gumovou zástěru, holínky, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Při otevírání cisterny vždy k výše uvedeným větám:

S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
 

První pomoc

Pro tyto havarijní případy je třeba dodržet následující postup při první pomoci:

Při náhodném požití: Je-li postižený při vědomí, musí ihned vypít asi 0,5 litru vlažné vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání: Dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí, přetrvává-li podráždění dýchacích cest, vyhledejte lékařskou pomoc. Zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte jej prochladnout. Je-li v bezvědomí, mohlo při otevírání cisterny dojít k otravě kyanovodíkem. Bezvědomého, nebo jestliže zvrací, umístěte do stabilizované polohy na boku (k zábraně aspirace, tj. vdechnutí zvratků). Dejte postiženému vdechnout NITRAMYL (je-li k dispozici), a to i v bezvědomí, jestliže dostatečně dýchá.Ampulka s NITRAMYLEM se rozlomí v kapesníku a přiloží k ústům a nosu postiženého, který páry inhaluje. Zajistěte vždy lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části kůže omyjte velkým množstvím vody a mýslem nebo jiným vhodným mycím prostředkem. Po umytí kůži ošetřete vhodným reparačním krémem. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Podráždění kůže se projevuje zarudnutím, svěděním a bolestí.

Při zasažení očí: Ošetření má přednost před potřísněním kůže. Promývejte velkým množstvím čisté vlažné vody nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Ve všech případech zajistit (postiženému) tělesný a duševní klid, zabránit prochlazení. Nedýchá-li postižený, zahájit ihned (po zprůchodnění dýchacích cest) umělé dýchání ručním přetlakovým respirátorem (ambuvak) a pokračovat v něm až do příchodu lékaře. Tam, kde jsou k tomu podmínky, umožnit inhalaci medicinálního kyslíku event. použít jakéhokoliv jiného postupu pro umělé dýchání s výjimkou umělého dýchání přímo z plic do plic, protože při něm hrozí nebezpečí otravy zachránce. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví zajistit lékařskou pomoc. Ošetřující lékař i technický pracovník zaměstnavatel může kontaktovat Toxikologické informační středisko v Praze.

Čištění techniky

Technika použitá při aplikaci síranu amonného se vypláchne vodou, která se může přidat ke koncentrovanému roztoku při dalším hnojení. S přípravkem se musí zacházet opatrně, aby nedošlo ke vstříknutí do očí. Při práci platí bezpodmínečný zákaz koužení, jídla i pití a rovněž přechovávání potravin.

Kromě toho je třeba bezpodmínečně zachovávat zásady osobní hygieny, před jídlem a po skončení práce se dobře umýt teplou vodou a mýdlem. Nebezpečí otravy se může vyskytovat pouze v malých a nevětraných prostorách, většinou jen v případě havárie, nebo při otevírání cisteren, a to v důsledku uvolnění kyanovodíku, který je ve formě kyanidů ve velmi malém množství obsažen v roztoku síranu amonného.

Skladování a přeprava

Síran amonný - roztok se skladuje v železných zásobnících. Teplota skladování pod -15 °C způsobuje vypadávání krystalků látky. Při zvýšení teploty se krystaly opět rozpustí. Při skladování a manipulaci se síranem amonným je nutno zamezit přístupu nepovolaných osob. Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑