DAM 390 (30 % N)

DAM 390 je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zaorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám


Alternativní názvy

  • NITROSOL (maďarský obch. název).
  • UAN (anglická zkratka).
  • AHL (německá zkratka).
  • RSM (polská zkratka).

Základní informace

DAM 390 je vodný roztok dusičnanu amonného a močoviny s průměrným obsahem 30 % hmotnostních dusíku, z toho 1/4 ve formě amonné, 1/4 ve formě dusičnanové a 1/2 ve formě močovinové. Kapalné dusíkaté hnojivo DAM 390 při optimálním složení 42,2 % dusičnanu amonného, 32,7 % močoviny a 25,1 % vody obsahuje ve 100 litrech roztoku 39 kg dusíku a má při teplotě 25 °C hustotu 1.300 kg.m-3, vysolovací teplota je -10 °C. Při eventuální krystalizaci však nezvětšuje objem a neohrožuje tak skladovací nádrže. Při zvýšení teploty nad 0 °C nabývá opět konzistenci čirého roztoku bez újmy na kvalitě produktu a obsahu dusíku.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: NH4NO3.Co-(NH2)2.H20

Vlastnost Průměrná hodnota
Celkový dusík jako N v % (min. 29,0) 30,0
Močovinový dusík jako N v % (min. 14,5) 15,0
Hodnota pH 7,2 - 7,9
Biuret v % max. 0,5
Nečistoty na sítě 0,5 mm v % 0,0

Rozsah a způsob použití

Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny.

DAM 390 je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zaorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Velmi vhodně zapadá do systému předzásobního hnojení fosforem a draslíkem. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme DAM 390 těsně před setím.

Vzhledem k tomu, že DAM 390 obsahuje rychle i pozvolně působící formy dusíku, je možno jím hnojit na jaře před setím (se zapravením) a na půdách s dobrými sporčními vlastnostmi jednorázově po celou vegetaci (jarní ječmen, oves směsky na zeleno a jiné). K přihnojování během vegetace se používá buď v nezředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů) nebo zředěný (zejména v dávkách dusíku pod 10 kg N/ha-1 a u většiny dvouděložných rostlin). DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty lze aplikovat jen v době mimo letu včel. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná.

Při míchání DAM 390 s hnojivy NP 8-24 je nutno dodržet následující poměry míchání, aby se dosáhla stálost směsi, potřebná pro bezporuchovou aplikaci (dle diagramu rozpustnosti při 0 °C).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví není jedem ani žíravinou. Může však poškozovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a opakovaném kontaktu s pokožkou. Působí dráždivě, může být zdrojem přecitlivělosti a vyvolat ekzémy. Technickými opatřeními je třeba omezit kontakt pracovníků s DAM 390 na minimum. Kromě toho musí být pracovníci při práci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně pokožky obličeje (ochranné rukavice, oděv, brýle nebo ochranný štít). Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit, je třeba dodržovat zásady osobní hygieny.

První pomoc

Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.

Požití: vypít bezprostgředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně avšak bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Upozornění

DAM není látkou požárně nebezpečnou ani výbušnou, má však oxidační účinky. Sušina hnojiva je hořlavá, v případě vysolení nebo vytvoření zaschlých zbytků je vzniklý solný povlak při styku s organickými látkami hořlavý.

Skladování a přeprava

Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Alternativou je skladování ve vacích Flexitank. Při skladování nesmí teplota překročit 80 °C. Pak dochází k hydrolýze močoviny a zvýšení pH. Je nutno zabránit vzniku sušiny hnojiva na organických materiálech (papír, tkaniny, dřevo, poliny apod.). Teplota vysolení -10 °C. Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití propráchnout vodou. Tato voda ani zbytky aplikačních roztoků nesmí znečistit zdroje pitné vody. Je nutno zabránit vniku hnojiva do kanalizace, do povrchových a spodních vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Soubory ke stažení


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑