Dusičnan amonný (34 % N)

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík je určeno zejména na jarní přihnojování plodin, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace.


Alternativní názvy

 • Ammonium Nitrate (anglicky).
 • Ammoniumnitrat/Ammoniaksalpeter (německy).
 • Saletra amonowa (polsky).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: NH4NO3

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 34,4 (1/2 dusičnanový, 1/2 amonný)
Částice od 1 do 4 mm v % 90,0
Částice pod 1 mm v % 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Uvedené hodnoty jsou pro tzv. prilovanou formu dusičnanu amonného. Existuje a dodává se také granulovaná forma dusičnanu amonného, obsah dusíku je však pouze 32 %

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva):

 • kadmium 1 mg / kg,
 • olovo 10 mg / kg,
 • rtuť 1 mg / kg,
 • arzen 10 mg / kg,
 • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík je určeno zejména na jarní přihnojování plodin, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace.

Doporučené dávkování

Kultura Dávka v kg/ha
Ozimá pšenice a ozimý ječmen 250 - 450
Ozimé žito 200 - 350
Jarní pšenice a jarní ječmen 100 - 300
Jarní ječmen sladovnický 100 - 180
Oves 100 - 240
Ozimá řepka 400 - 500
Kukuřice 300 - 600
Brambory 200 - 440
Cukrovka 220 - 440
Trvalé travní porosty 100 - 500

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži (R 36/37/38). Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení, proto používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a případně chraňte i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28).

Podmínky skladování

Dusičnan amonný se může skladovat pouze:

 • ve skladech, odděleně a chráněn jakýmkoliv vnosem látek organického původu, zejména pilin, slámy, dřeva, oleje nebo látek alkalicky reagujících, zejména vápna a cementu,
 • balený a v množství maximálně do 25 tun,
 • tak, aby byl chráněn proti přímému slunečnímu záření,
 • minimálně ve vzdálenosti 1 m od zdi a stropu skladu a minimálně 0,5 m od tepelného a světelného zdroje,
 • za podmínky, že ve skladě rozsypané hnojivo a zbytky obalů jsou neprodleně odstraněny mimo skladovací prostor.

Skladuje se v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m.

Upozornění

Oxidující látka. Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár (R8). Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (S 17). Podle ČSN 46 5750 "Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv" je dusičnan amonný zařazen do třídy A, nevykazuje však výbušné vlastnosti. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat příslušná ustanovení ČSN 46 5750. Teplota vzplanutí tohoto dusičnanu je 370 °C (stanovenou zkušební metodou podle ČSN 64 0149 "Stanovení vznětlivosti materiálu"). V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Hnojivo se může při vyšším zahřátí tepelně rozkládat za vývoje jedovatých zplodin, které způsobují bolesti hlavy a dechové potíže, jež se mohou projevit až dva dny po expozici - vždy je nezbytné zajistit lékařské ošetření. Při požáru hasit vodou za použití ochranné masky. Při malém rozsahu ohnisko hoření vyhrabat a mimo uskladněné hnojivo vodou uhasit.

Balení a doprava

Hnojivo je do ČR dodáváno v PE obalech po 50 kg a žocích BigBag po 500 nebo 700 kg. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.

 • Podléhá předpisům ADR/RID
 • UN číslo: 2067
 • ADR/RID: třída 5.1, obalová skupina III

Doba použitelnosti

24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑